Tento projekt je financován z programu Erasmus+ Evropské komise (Klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství. Projekt je realizován od května 2016 a jeho cílem je vytvoření, podpora a následná udržitelnost komunitních centrech, které jsou vedeny mladými lidmi v marginalizovaných komunitách v osm evropských zemích. Tento projekt vychází z metodologie „YEPP“, jehož hlavní myšlenkou je aktivizace mladých lidí, kteří budou schopni na základě zmapování svých potřeb vytvořit a následně zrealizovat zvolené aktivity. Tento projekt využívá již vzniklých center pro mládež, komunitních center nebo občanských kaváren a nabízí jim možnost výměnných pobytů, sdílení zkušeností a rozvoj podnikatelských aktivit mladých lidí. Aktivity a činnosti komunitního centra jsou zaměřeny na zlepšení kvality života mladých lidí v dané lokalitě.

Fáze – 1. Klíčová aktivita: 1P: Lidé (Lidské droje & mapování potřeb)

Prvním krokem je analýza potřeb a místních zdrojů a vznik tzv. partnerství na lokální úrovni. V tomto partnerství mohou být zapojeni aktivní občané, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci městského úřadu a mladí lidé. Vznik a následné udržení tohoto partnerství je koordinováno komunitním pracovníkem, který má vazby jak k mladým lidem, tak k dalším subjektům. Dílčím cílem tohoto kroku je zmapování možných osob a subjektů, které mohou podporovat myšlenku vzniku komunitního centra.

Smyslem této aktivity je, aby mladí lidé byli schopni analyzovat své potřeby, potřeby své komunity a následně byli schopni tyto potřeby „přetvářet“ do jednotlivých aktivit a činností. Mladí lidé mají možnost čerpat nápady a inspiraci prostřednictvím mezinárodního setkání s dalšími účastníky tohoto projektu.

Součástí této fáze je „People challenge“, kdy mladí lidé formou videa představí svoji komunitu a svoje aktivity. Vítězové této soutěže získají „People challenge award“.

Fáze – 2. Klíčová aktivita: 2P: Partnerství (Zapojení dalších subjektů do aktivit a činností mladých lidí)

Následně jsou vybrány nejlepší návrhy možných činností a aktivit, které mohou být realizovány. Tyto návrhy jsou poté představeny formou prezentace, fundraisingových akcí aj. s cílem zviditelnit tyto nápady, získat nezbytnou podporu a případné finanční a další zdroje pro realizaci těchto činností a aktivit. Tato podpora může být finanční, materiální (např. počítače, prostory), lidské zdroje (dobrovolníci).

Tyto návrhy mohou být velice rozmanité, např. realizace PC kurzů pro seniory, kurzy anglického jazyka pro mladé, poradenství pro uchazeče o zaměstnání, kurzy sebeobrany pro mladé, drobné podnikatelské aktivity, atd.

Způsob představení a prezentace těchto návrhů a nápadů jsou iniciovány mladými lidmi
a podporovány členy partnerství. V průběhu této fáze jsou mladí lidé vyškoleni v projektové činnosti a fundraisingu.

Součástí této fáze je také „Partnerships challenge“, jehož cílem je zdůraznit aspekt partnerství komunitních iniciativ pro mládež. Vítěz této soutěže získá “Partnership Challenge Award”.

Fáze – 3. Klíčová aktivita: 3P: Místa (z center pro mládež se stávají komunitní centra)

Cílem této aktivity je realizace konkrétních aktivit a činností mladými lidmi z dané komunity. Komunitní centra jsou vedena mladými lidmi a slouží jako místo, kde se mohou setkat všichni obyvatelé za účelem zmapování potřeb, návrhu možných činností a dalších iniciativ, které povedou k posílení dané komunity.

Komunitní centra, která vyvíjejí sociální podnikání, používají příjem z těchto podnikatelských aktivit pro udržení stávajících aktivit popř. rozšíření aktivit směrem ke komunitě.

Výhodou je, že mladí lidé a komunitní pracovníci mají možnost si vyměňovat zkušenosti se svými vrstevníky v celé Evropě prostřednictvím Evropské online platformy a webinářů.

Součástí této fáze je také „Places challenge“. Vítěz této soutěže získá “Places Challenge Award”.

Další aktivity v rámci projektu

Vybraní zástupci komunity a komunitní pracovníci se zúčastní závěrečné konference
a budou prezentovat výsledky své práce. Závěrečná konference bude zaměřena kromě jiného na možné nástroje udržitelnosti tohoto projektu.

Výměnný pobyt mezi mladými lidmi a jejich mladými trenéry z partnerských států tohoto mezinárodního projektu doprovází proces obohacování mladistvých individuálními zkušenostmi, a zároveň slouží jako motivační prvek v průběhu jednotlivých fází projektu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit mladým lidem, aby se stali aktivními občany s všestrannými dovednostmi. Projekt si klade za cíl definovat nové modely iniciativy mládeže s dosahem na celou komunitu. Hodlá rovněž posílit vztahy mladých lidí k jejich komunitě na místní úrovni. Komunitní centrum je řízeno mladými lidmi a funguje jako místo pro setkávání a vytváření dalších aktivit pro jejich komunitu.

Dílčím cílem projektu je obohacování stávajících dovedností mladých lidí o nové kompetence
a dovednosti.

Po skončení projektu je model komunitního centra vyhodnocován na místní a mezinárodní úrovni. Mladí lidé a další zúčastnění, které působí v rámci partnerství na lokální úrovni, se snaží identifikovat to, co se jim v rámci projektu podařilo, osvědčené postupy, úspěšně realizované aktivity aj. Model komunitního centra bude po ukončení projektu upraven a bude moct být aplikován do dalších komunit v celé Evropě. Projekt si klade za cíl nadále udržet aktivní síť stávajících partnerů a podpořených komunit a zajistit jejich udržitelnost a šíření výsledků projektu.