Fáze – 2. Klíčová aktivita: 2P: Partnerství (Zapojení dalších subjektů do aktivit a činností mladých lidí)

Následně jsou vybrány nejlepší návrhy možných činností a aktivit, které mohou být realizovány. Tyto návrhy jsou poté představeny formou prezentace, fundraisingových akcí aj. s cílem zviditelnit tyto nápady, získat nezbytnou podporu a případné finanční a další zdroje pro realizaci těchto činností a aktivit. Tato podpora může být finanční, materiální (např. počítače, prostory), lidské zdroje (dobrovolníci).

Tyto návrhy mohou být velice rozmanité, např. realizace PC kurzů pro seniory, kurzy anglického jazyka pro mladé, poradenství pro uchazeče o zaměstnání, kurzy sebeobrany pro mladé, drobné podnikatelské aktivity, atd.

Způsob představení a prezentace těchto návrhů a nápadů jsou iniciovány mladými lidmi
a podporovány členy partnerství. V průběhu této fáze jsou mladí lidé vyškoleni v projektové činnosti a fundraisingu.

Součástí této fáze je také „Partnerships challenge“, jehož cílem je zdůraznit aspekt partnerství komunitních iniciativ pro mládež. Vítěz této soutěže získá “Partnership Challenge Award”.