Detta tvååriga projekt, som finansieras av Europeiska kommissionens program Erasmus + (KA2 – strategiskt partnerskap), startade i maj 2016 och syftar till att etablera, stödja och upprätthålla ungdomsledda idélabb för socialt företagande i marginaliserade områden i åtta europeiska länder. Kärnan i projektet är YEPP’s metod för ungdoms- & samhälls-empowerment : Idélabb för sociala företag som svarar upp på ett eller flera samhällsbehov genom ungdomsledda projekt/tjänster.

Idélabb för sociala företag utgår från en ungdomsgård, ett allaktivitetshus eller medborgarcafé och erbjuder en modell för samhälls- och kunskapsutbyte samt ungt företagande. Tjänsterna och projekten som utvecklas i idélabben syftar till att förbättra livskvaliteten på lokal nivå.  


1P: People (Kartläggning av resurser och behov samt idéutveckling)

När syftet är att upprätthålla ungdomsinitiativ och -strukturer på lång sikt är det viktigt att först analysera behoven och de lokala resurserna innan vi påbörjar processen med att utveckla idéer som ämnar att förbättra livskvalitén för samhällsmedborgarna. I syfte att uppnå social förändring genomför ungdomarna först en situationsanalys av vilka samhällsbehov som kan ligga till grund för utvecklingen av deras projektidéer. Idéerna bör ha sin utgång i positiv samhällspåverkan samt ha en långsiktigt hållbart perspektiv. Idéerna diskuteras och stöds av en lokal referensgrupp som består av aktiva medborgare, företrädare för NGO’s (icke-statliga organisationer), lokala entreprenörer, kommunala representanter samt ungdomar. Referensgruppen koordineras av en ungdomscoach. I det första steget utvecklas de unga människors kapacitet genom internationell utbildning i idéutveckling och socialt entreprenörskap.

För att inspirera, motivera och engagera ungdomarna, lanseras videoutmaningen “People challenge” i början av denna fas. Ungdomsgruppen som vinner denna utmaning vinner “People challenge award”.

2P: Partnership (engagera referenspersoner i ungdomsprojekt)

De projektidéer som är mest relevanta utifrån samhällsanalysen blir utvalda och genomförs. I det här skedet blir utbytet mellan ungdomarna och samhällsmedborgarna väldigt viktig. Genom lokala evenemang såsom idépresentationer eller events synliggörs de ungas idéer och medborgare/samhällsaktörer även utanför referensgruppen får möjlighet att bidra med sina resurser.

 

Projektidéer kan t.ex vara IT-undervisning för äldre människor, engelskalektioner, coaching/rådgivning för arbetssökande, utveckling av en plattform för resursutbyte, reparationslabb, självförsvarskurser etc. Resurser som krävs för genomförandet kan vara exempelvis ekonomiskt stöd, material, datorer, kontorslokaler eller ideella mänskliga resurser, så som lärare till IT-undervisningen.
Eventen initieras av ungdomar med stöd av referensgruppen. Ungdomarna får utbildning i projektledning, event management och finansiering/sponsring/insamling.
Även i denna etapp kommer ungdomarna uppmuntras att delta i en videoutmaning, nämligen “Partnership challenge”. Målet är att belysa vikten av samarbeten i dessa projekt och vinnarna belönas med “Parnership challenge award”.

 

 

3P: Places (Ungdomsgårdar blir hållbara idélabb för socialt företagande)

De, utifrån samhällsanalysen, mest passande ungdomsinitiativen förvandlas till samhällsnyttiga tjänster. Idélabben startas av ungdomarna och används som mötesplats för samhällsmedborgarna att regelbundet utbyta behov, projekt och andra initiativ för att främja samhällets empowerment och välstånd.
Genom ett förhållningssätt som grundar sig i idéen om socialt entreprenörskap ska dessa idélabb 1) gynna samhället och 2) generera intäkter och/eller resurser som de samhällsorienterade projekten hållbara på lång sikt.
Ungdomar och ungdomscoacherna har ett utbyte med sina kamrater/kollegor i Europa via en europeiska onlineplattform, samordnade coachande evenemang och webbseminarier. De går den avslutande konferensen att presentera resultaten och diskutera lärdomar från projektet. Den avslutande konferensens fokus är diskussioner kring långsiktig hållbarhet samt projektets utvecklingspotential och strategiska insatser för framtiden.
I den tredje etappen har ungdomarna återigen möjlighet att delta i en videoutmaning, denna gång “Places challenge” i vilken vinnarna tilldelas “Places challenge award”.


Utbytet som sker mellan ungdomarna och ungdomscoacherna i de olika samarbetsländerna ger större drivkraft under projektets olika faser samt berikar & stärker deltagarna både individuellt och som grupp.

 

Ett av projektets mål är att testa och utvärdera modellen för ungdomsledda idélabb för socialt företagande på lokal och transnationell nivå. Utvärderingen sker i samarbete mellan de unga människorna i projektet, andra samhällsaktörer (referensgruppen) samt utifrån de transnationella riktlinjerna.

Vid slutet av projektet har ungdomsledda idélabb testats och utvärderats på lokal och transnationell nivå.  Modellen för de ungdomsledda idélabben finjusteras utifrån dessa utvärderingar och görs tillgängliga för andra grupper i & utanför Europa genom “Network of Active Communities across Europe”.

 

Projektmål

Det långsiktiga målet med projektet är att ge ungdomar förutsättningar att bli aktiva medborgare med en mångfacetterad kompetens samt öka deras anställbarhet. Projektet syftar till att definiera nya modeller av ungdomsinitiativ med samhällsengagemang utifrån idén om socialt företagande. Projektet avser också att gynna ungdomarnas relation till sitt lokalsamhälle samt skapa ett lokalt humankapital. Idélabben drivs av unga och fungerar som service- & utbildningscentrum för andra unga och övriga samhällsmedborgare.