Ett idélabb för sociala företag är resultatet av de tre etapperna i projektet “People, places, partnership”. Idélabben är platser där ungdomar omvandlar sina idéer till hållbara projekt/tjänster och som även ska stärka rollen för ungdomsgårdar som mångfacetterade medborgarcenter.

I första etappen ( “People”) , används ungdomsgårdarna som mötesplatser för unga människor som, utifrån situationsanalyser av samhället de lever i, utvecklar planer & strategier för positiv samhällsförändring. I etapp två ( “Partnership”) , används ungdomsgårdarna för möten med den lokala referensgruppen som ska bidra till att utveckla de ungdomsinitierade projektkoncepten. I den tredje och sista etappen ( “Places”) förutses att dessa ungdomsgårdar blir idélabb för socialt företagande. Dessa platser ska alltså erbjuda samhällstjänster som både initieras och utförs av ungdomar samt även fungera som ett forum för lokala utbytesprojekt, föreläsningar, diskussionssammanträden etc.

Under projektets alla tre etapper kommer idélabben att användas som utgångspunkt för utbildning/coaching för att utrusta ungdomarna med de kunskaper och färdigheter de behöver inför kommande projekt. I den tredje etappen kommer ungdomarna att, tillsammans med kommunen och referensgruppen, utveckla en långsiktig hållbarhetsplan för idélabben.


Målet med projektet “People, places, partnership: från ungdomsinitiativ till idélabb för socialt entreprenörskap” är att i åtta europeiska länder etablera, stödja och upprätthålla ungdomsledda idélabb i marginaliserade områden. Idélabben drivs av ungdomar och fungerar som ett stöd- och utbildningscentrum för andra ungdomar och medlemmar i samhället. Den exakta formen för utförandet av idélabben kommer att fastställas av de lokala aktörerna i de olika länderna utifrån de individuella förutsättningarna i lokalsamhället.