1P: People (Kartläggning av resurser och behov samt idéutveckling)

När syftet är att upprätthålla ungdomsinitiativ och -strukturer på lång sikt är det viktigt att först analysera behoven och de lokala resurserna innan vi påbörjar processen med att utveckla idéer som ämnar att förbättra livskvalitén för samhällsmedborgarna. I syfte att uppnå social förändring genomför ungdomarna först en situationsanalys av vilka samhällsbehov som kan ligga till grund för utvecklingen av deras projektidéer. Idéerna bör ha sin utgång i positiv samhällspåverkan samt ha en långsiktigt hållbart perspektiv. Idéerna diskuteras och stöds av en lokal referensgrupp som består av aktiva medborgare, företrädare för NGO’s (icke-statliga organisationer), lokala entreprenörer, kommunala representanter samt ungdomar. Referensgruppen koordineras av en ungdomscoach. I det första steget utvecklas de unga människors kapacitet genom internationell utbildning i idéutveckling och socialt entreprenörskap.

För att inspirera, motivera och engagera ungdomarna, lanseras videoutmaningen “People challenge” i början av denna fas. Ungdomsgruppen som vinner denna utmaning vinner “People challenge award”.