3P: Places (Ungdomsgårdar blir hållbara idélabb för socialt företagande)

De, utifrån samhällsanalysen, mest passande ungdomsinitiativen förvandlas till samhällsnyttiga tjänster. Idélabben startas av ungdomarna och används som mötesplats för samhällsmedborgarna att regelbundet utbyta behov, projekt och andra initiativ för att främja samhällets empowerment och välstånd.
Genom ett förhållningssätt som grundar sig i idéen om socialt entreprenörskap ska dessa idélabb 1) gynna samhället och 2) generera intäkter och/eller resurser som de samhällsorienterade projekten hållbara på lång sikt.
Ungdomar och ungdomscoacherna har ett utbyte med sina kamrater/kollegor i Europa via en europeiska onlineplattform, samordnade coachande evenemang och webbseminarier. De går den avslutande konferensen att presentera resultaten och diskutera lärdomar från projektet. Den avslutande konferensens fokus är diskussioner kring långsiktig hållbarhet samt projektets utvecklingspotential och strategiska insatser för framtiden.
I den tredje etappen har ungdomarna återigen möjlighet att delta i en videoutmaning, denna gång “Places challenge” i vilken vinnarna tilldelas “Places challenge award”.


Utbytet som sker mellan ungdomarna och ungdomscoacherna i de olika samarbetsländerna ger större drivkraft under projektets olika faser samt berikar & stärker deltagarna både individuellt och som grupp.

Ett av projektets mål är att testa och utvärdera modellen för ungdomsledda idélabb för socialt företagande på lokal och transnationell nivå. Utvärderingen sker i samarbete mellan de unga människorna i projektet, andra samhällsaktörer (referensgruppen) samt utifrån de transnationella riktlinjerna.
Vid slutet av projektet har ungdomsledda idélabb testats och utvärderats på lokal och transnationell nivå.  Modellen för de ungdomsledda idélabben finjusteras utifrån dessa utvärderingar och görs tillgängliga för andra grupper i & utanför Europa genom “Network of Active Communities across Europe”.