Projekt „Ľudia, Miesta, Partnerstvá: od mládežníckych iniciatív k Spoločenstvu“ (People, Places, Partnerships – „PPP“) je dvojročný projekt financovaný z projektu Európskej komisie ERASMUS+, z Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvo. Cieľom projektu je v ôsmich európskych krajinách vytvoriť, podporovať a udržať Spoločenstvá pod vedením mladých ľudí v sociálne vylúčených komunitách. Jadrom projektu je uplatňovanie „YEPP“ prístupu. Ten je tvorený metodológiou podporujúcou splnomocňovanie mladých ľudí a komunít. Spoločenstvo reaguje na potreby rezidentov vo forme projektov alebo služieb, ktoré sú vedené mladými ľuďmi. Používa štruktúru mládežníckeho centra, klubu, komunitného centra alebo kaviarne a ponúka priestor pre komunitnú výmenu, zdieľanie výhod a podnikateľské aktivity mládeže. Služby a projekty v Spoločenstve sú zamerané na zlepšenie kvality života na miestnej úrovni. Projekt „PPP“ je realizovaný od 1. mája 2016 do 30. apríla 2018.