Cieľom tohto dvojročného projektu, financovaného programom Európskej komisie ERASMUS+ (Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvo), ktorý začal v máji 2016  je v ôsmich európskych krajinách vytvoriť, podporovať a udržiavať tzv. Spoločenstvá,  pod vedením mládeže v marginalizovaných komunitách. Jadrom projektu je  uplatňovanie „YEPP“ prístupu. Ten je tvorený  metodológiou podporujúcou splnomocňovanie mladých ľudí a komunít. Spoločenstvo reaguje na potreby rezidentov vo forme projektov alebo služieb, ktoré sú vedené mladými ľuďmi. Používa štruktúru mládežníckeho centra, klubu, komunitného centra alebo kaviarne a ponúka priestor pre komunitnú výmenu, zdieľanie výhod a podnikateľské aktivity mládeže. Služby a projekty v Spoločenstve sú zamerané na zlepšenie kvality života na miestnej úrovni.

1P: Ľudia (Mapovanie zdrojov a potrieb, rozvoj ideí)

Pri zameraní sa na udržateľnosť mládežníckych iniciatív a štruktúr je podstatné najprv analyzovať potreby a miestne zdroje, skôr než začneme vytvárať idey vedúce k zvýšeniu kvality života rezidentov a mladých ľudí. So zameraním na dosiahnutie sociálnych zmien, mladí ľudia vykonávajú analýzu potrieb a požiadaviek v ich komunite a rozvíjajú ich projektové myšlienky. Ich myšlienky by mali mať vplyv na komunitu a mali by mať v sebe aspekt udržateľnosti. Myšlienky sú prediskutované a podporované miestnou podpornou skupinou, ktorá je tvorená z aktívnych občanov, reprezentantov MVO, miestnych investorov, samosprávou a mladými ľuďmi. Miestna podporná skupina je koordinovaná mladým koučom, ktorý má prepojenie ako na mladých ľudí, tak i na dospelých. V tejto fáze, sú schopnosti mladých ľudí budované prostredníctvom medzinárodných tréningov v duchu rozvoja ideí a sociálneho podnikania.

S cieľom inšpirovať, motivovať a zapojiť mladých ľudí, je v začiatku tejto fázy organizovaná tzv. „PEOPLE CHALLENGE“ vo forme video súťaže. Mladí ľudia z vedenia komunity v nej predstavujú myšlienky svojich iniciatív. Víťazi tejto súťaže vyhrajú „PEOPLE CHALLENGE AWARD“.

2P: Partnerstvá (Zapojenie podporovateľov do projektov mladých ľudí)

Najlepšie projektové nápady mladých ľudí sú vybrané a implementované. Mladí ľudia sa obracajú na komunitu s cieľom získať potrebnú podporu pre implementáciu projektov. Prostredníctvom komunitných akcií ako sú prezentácie, darcovské skupiny alebo získavanie finančných prostriedkov sa nápady mladých ľudí stávajú viditeľnejšie a zdroje sú získavané aj od občanov a komunitných podporovateľov mimo okruhu stálych miestnych podporovateľov. Projektové nápady môžu byť rôzne, napríklad IT kurzy pre seniorov, kurzy angličtiny pre mladých, poradenstvo pre uchádzačov o prácu, vývoj platformy pre zdieľanie komunitných zdrojov, kurz sebaobrany pre ženy, malé komunitné podniky atď. Niektoré z potrebných zdrojov pre implementáciu môžu byť financie, materiál, napríklad počítače, zapožičanie miestnosti a pod. alebo ľudské zdroje, napr. dobrovoľníci pripravení viesť IT alebo anglické kurzy.Akcie sú iniciované mladými ľuďmi a podporované okruhom miestnym podporovateľov. Mladí ľudia sú školení v riadení projektov, akcií a získavaní finančných prostriedkov.

Aj v tomto prípade budú mladí ľudia podnecovaní k účasti vo video súťaži „PARTNERSHIP CHALLENGE“. Cieľom je zdôrazniť aspekt partnerstva v mládežníkmi vedených iniciatívach v komunite a víťazi tejto súťaže vyhrajú „PARTNERSHIP CHALLENGE AWARD“.

3P: Miesta (Mládežnícke kluby sa stávajú udržateľnými Spoločenstvami)

Projekty mladých ľudí a najúspešnejšie iniciatívy sa premieňajú na služby pre komunitu, ktoré sú potrebné a využívané obyvateľmi. Spoločenstvá sú vytvorené mladými ľuďmi a používané ako miesta pre všetkých obyvateľov pre pravidelné výmeny potrieb, projektov a iných iniciatív na podporu komunitného splnomocnenia a prosperity.
Prostredníctvom sociálno-podnikateľského prístupu, Spoločenstvá vedené mladými ľuďmi: 1) slúžia komunite a 2) realizáciou komunitne orientovaných projektov a služieb vytvárajú udržateľné príjmy a/alebo zdroje.
Mladí ľudia a mladí tréneri si vymieňajú skúsenosti so svojimi rovesníkmi v Európe prostredníctvom európskej online platformy a koordinujú tréningové stretnutia a webináre. Zúčastňujú sa záverečnej konferencie aby prezentovali výsledky a diskutovali o tom, čo sa naučili.
Konferencia by sa mala zamerať na udržateľnosť a kroky ako napredovať, rovnako ako aj na prezentáciu a diskusiu o nástrojoch udržateľnosti.
Aj v tomto prípade budú mladí ľudia inšpirovaní a povzbudzovaní k účasti na video súťaži „PLACES – CHALLENGE“. Víťazi súťaže vyhrajú cenu “PLACES CHALLENGE AWARD”.
Výmeny medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi trénermi medzinárodných projektových partnerov tohto projektu, ktorí prechádzajú podobným procesom, ich obohacujú o individuálne skúsenosti a slúžia ako motivačný prvok v priebehu jednotlivých fáz projektu.
Projekt si stanovuje za cieľ testovanie a vyhodnotenie modelu Spoločenstva vedeného mladými ľuďmi na miestnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré budú vykonávať mladí ľudia a zainteresovaná podporná skupina v komunite, ako aj nadnárodné podporné meradlá. Po skončení projektu bude tento projekt Spoločenstva vedeného mladými ľuďmi testovaný a vyhodnocovaný na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Po korigovaní bude sprístupnený pre ostatné komunity prostredníctvom siete aktívnych komunít po celej Európe.

 

Ciele projektu

Celkový cieľ

Dlhodobým cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom, aby sa stali aktívnymi občanmi s mnohostrannými spôsobilosťami. Projekt si kladie za cieľ definovať nové modely iniciatívy mládeže s dosahom na komunitu, so sociálne-podnikateľským dizajnom. Hodlá tiež posilniť vzťahy mladých ľudí k ich komunite pri vytváraní ľudského kapitálu, ktorý by mal zostať na miestnej úrovni. Spoločenstvo je riadené mladými ľuďmi ako centrum služieb a vzdelávania pre ostatných mladých ľudí a členov komunity.

Nové kompetencie pre mladých ľudí

Po skončení projektu, model Spoločenstva vedeného mladými ľuďmi bude testovaný a vyhodnotený na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Mladí ľudia a komunitní podporovatelia budú diskutovať o prínosoch a zbierať osvedčené postupy z projektu. Korigovaný model Spoločenstva bude sprístupnený pre iné komunity v Európe i mimo nej. Sieť aktívnych Spoločenstiev je zriadená a koordinovaná partnermi projektu s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a šírenie výsledkov projektu.