3P: Miesta (Mládežnícke kluby sa stávajú udržateľnými Spoločenstvami)

Projekty mladých ľudí a najúspešnejšie iniciatívy sa premieňajú na služby pre komunitu, ktoré sú potrebné a využívané obyvateľmi. Spoločenstvá sú vytvorené mladými ľuďmi a používané ako miesta pre všetkých obyvateľov pre pravidelné výmeny potrieb, projektov a iných iniciatív na podporu komunitného splnomocnenia a prosperity.
Prostredníctvom sociálno-podnikateľského prístupu, Spoločenstvá vedené mladými ľuďmi: 1) slúžia komunite a 2) realizáciou komunitne orientovaných projektov a služieb vytvárajú udržateľné príjmy a/alebo zdroje.
Mladí ľudia a mladí tréneri si vymieňajú skúsenosti so svojimi rovesníkmi v Európe prostredníctvom európskej online platformy a koordinujú tréningové stretnutia a webináre. Zúčastňujú sa záverečnej konferencie aby prezentovali výsledky a diskutovali o tom, čo sa naučili.
Konferencia by sa mala zamerať na udržateľnosť a kroky ako napredovať, rovnako ako aj na prezentáciu a diskusiu o nástrojoch udržateľnosti.
Aj v tomto prípade budú mladí ľudia inšpirovaní a povzbudzovaní k účasti na video súťaži „PLACES – CHALLENGE“. Víťazi súťaže vyhrajú cenu “PLACES CHALLENGE AWARD”.
Výmeny medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi trénermi medzinárodných projektových partnerov tohto projektu, ktorí prechádzajú podobným procesom, ich obohacujú o individuálne skúsenosti a slúžia ako motivačný prvok v priebehu jednotlivých fáz projektu.
Projekt si stanovuje za cieľ testovanie a vyhodnotenie modelu Spoločenstva vedeného mladými ľuďmi na miestnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré budú vykonávať mladí ľudia a zainteresovaná podporná skupina v komunite, ako aj nadnárodné podporné meradlá. Po skončení projektu bude tento projekt Spoločenstva vedeného mladými ľuďmi testovaný a vyhodnocovaný na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Po korigovaní bude sprístupnený pre ostatné komunity prostredníctvom siete aktívnych komunít po celej Európe.